Rola instrukcji ppoż

Na terenie obiektów, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób koniecznym jest stosowanie dodatkowych instalacji zapewniających ich bezpieczeństwo. Co więcej zarządcy takich budynków muszą je dostosować do aktualnych wymogów prawnych, które zmieniają się co jakiś czas. Jednym z największych zagrożeń, które mogą powstać w trakcie użytkowania budynku oraz przebywania w nim osób jest otwarty ogień. Właśnie dlatego koniecznym jest przedsięwzięcie różnych działań zapobiegawczych, które mają nie dopuścić do powstania ognia, a w momencie, gdy do tego dojdzie ograniczyć skutki oraz zagrożenie z nim związane.

Bezpieczeństwo pożarowe magazynów

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego magazynuPodczas projektowania i wykonywania obiektów zakładane są zarówno bierne jak i również czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Do pierwszych zaliczyć można chociażby przegrody ogniowe czy wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przepustów materiałami, które przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się ognia. Do czynnych można zaliczyć chociażby instalację systemu sygnalizacji pożaru, w skład której wchodzą czujki, centrale, ostrzegacze, sygnalizatory, puszki, zasilacze, stałe urządzenia gaśnicze i inne. Niemniej w przypadku niektórych obiektów konieczne są dalsze zabezpieczenia. Przykładem może być magazyn w obrębie którego przeważnie składowane są wyroby gotowe i półprodukty. W związku z tym panują tam warunki, które charakteryzują się dużym obciążeniem ogniowym. Właśnie dlatego wykonywane są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego magazynu, w których znaleźć można między innymi: warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia pomieszczenia, określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, warunki i organizację ewakuacji ludzi, sposoby zapoznania użytkowników obiektu z obowiązującymi przepisami czy wskazanie osób lub podmiotów sporządzających instrukcję. Są to tylko niektóre z wymogów.

Warto dodać, że sam dokument powinien być aktualizowany przynajmniej raz na dwa lata co jest ujęte w obowiązujących aktach prawnych. Jak widać jest to dokument niezwykle ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Pomieszczenia takie jak magazyny ze względu na dużą ilość składowanych materiałów są potencjalnie miejscami, gdzie wystąpienie pożaru może spowodować duże straty. W związku z tym należy stosować odpowiednie zabezpieczenia mające na celu przeciwdziałanie jego powstaniu oraz późniejszemu rozwojowi. Jest to bardzo ważna kwestia, która w większości przypadków znajduje regulacje prawne.

Rola instrukcji ppoż
Przewiń na górę